Salgs- og leveringsbetingelser

  1. 1. Generelt 
   1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringbetingelser (april 2022) gælder for enhver leverance der er eller skal leveres af RANDERS GEARS A/S (herefter benævnt RG). I det omfang disse ikke er fraveget eller modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale. 
   1.2. Specielle købsbetingelser og -vilkår eller specifikke krav til det købte fra Købers side, anført eksempelvis under købsforhandlinger, Købers udbudsmateriale, generelle købsbetingelser, Købers ordreafgivelse eller stadfæstelsesskrivelse, er ikke bindende for RG, med mindre RG skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte specielle vilkår.
   1.3. Tilbud afgivet af RG er gældende indtil udløbet af det i det konkrete tilbud fastsatte tidspunkt. Såfremt ingen frist er angivet, er tilbuddet gældende i 30 dage fra afgivelsen. 
   1.4. Ændring eller annullering af en indgået aftale kan kun foretages efter skriftlig aftale med RG.

   2. Købsaftale-, kontraktindgåelse
   2.1. En endelig købsaftale er først indgået, når RG enten har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til køber (og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdende betingelser) eller har leveret det købte, hvad der end af disse tidsmæssigt kommer først.

   3. Tekniske specifikationer, dokumentation mv. 
   3.1. Alle tegninger og tekniske specifikationer vedrørende materialet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part som har udleveret dem. Modtaget tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. 
   3.2. I de tilfælde, hvor Køber i henhold til købsaftalen skal meddele RG nærmere specifikationer, som det købte skal opfylde, er RG berettiget til selv at foretage de til det købtes færdiggørelse nødvendige specifikationer, såfremt Køber ikke inden rimelig tid giver RG de fornødne informationer.
   3.3. Hvis de af Køber meddelte specifikationer viser sig vanskeligt gennemførlige, eller hvis de efter RG’s skøn vil være uforsvarlige eller uhensigtsmæssige at gennemføre, er RG berettiget til efter nærmere orientering herom til Køber, at foretage de ændringer af det købte, som RG måtte finde nødvendige og rimelige. 
   3.4. RG er ikke forpligtiget til at udlevere tegninger, teknisk dokumentation mv., som ligger til grund for fremstillingen af det købte. 

   4. Levering og transport 
   4.1. Leveringen sker Ex works (Incoterms 2010). Risikoen overgår til køber, når godset stilles til dennes rådighed på RG’s adresse og forsendelsen sker for Købers regning. Ex Work fraviges dog således, at Køber også bekoster den emballering, der er nødvendig for at klargøre godset til forsendelse. 
   4.2. Forsendelsesmåden bestemmes af Køber, og forsendelsen sker i øvrigt for Købers regning og risiko. 
   4.3. Ethvert aftalt eller af RG oplyst leveringstidspunkt eller leveringstidens længde er ikke bindende for RG, idet den opgivne leveringstid eller længde kun er estimeret af RG efter bedste skøn og forudsætter samtidig, at Køber rettidigt har opfyldt nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår, herunder i bearbejdnings- og overfladebehandlingsforhold en rettidig overdragelse af de nødvendige materialer til  RG, og alle tekniske og andre oplysninger til købsaftalens effektuering er kommet RG i hænde.  
   4.4. RG forbeholder sig ret til at dellevere. I det omfang købsaftalen stipulerer, at RG til køberen skal levere et nærmere specificeret kvantum af et produkt, er det at betragte som kontraktmæssig ydelse, såfremt det leverede kvantum af det pågældende produkt ikke afviger med mere end +-10% fra det aftalte.  

   5. Forsinkelser
   5.1. Såfremt der indtræder forsinkelse, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til RG, at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, der dog minimum skal udgøre 30 dage, og samtidig angive at Køber agter at hæve købsaftalen, såfremt levering ikke sker indenfor denne frist.
   5.2. Skyldes forsinkelsen omstændigheder, der i henhold til pkt. 12 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes Købers handling eller udeladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, det må skønnes rimeligt.
   5.3. Kun såfremt levering ikke er sket indenfor den af køber i henhold til pkt. 5.1. fastsatte rimelige frist, er Køber berettiget til at hæve aftalen, hvilket da i givet fald skal ske ved skriftlig meddelelse til RG. Køber er dog ikke berettiget til at hæve for den del af købet, der i henhold til pkt. 4.4. er leveret til Køber, inden RG har modtaget Købers hæve meddelelse.  
   5.4. Udover den i pkt. 5.3. nævnte hæve beføjelse har Køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse, og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse. 

   6. Pris
   6.1. Alle af RG oplyste og aftalte priser er baseret på de på meddelelsestidspunktet gældende priser ekskl. moms. Alle priser er desuden uden leveringsomkostninger og emballering i henhold til pkt. 4.1. og 4.2. Sker der frem til leveringstidspunktet ændringer i valutakurser, told- og afgiftssatser, transportomkostninger, råvarepriser, materialepriser, underleverandørarbejde samt andre forhold, der ligger udenfor RG’s kontrol, forbeholder RG sig retten til at regulere de aftalte priser tilsvarende. Valutakursen er baseret på Danmarks Nationalbanks officielle valutakurs. 
   6.2. Udover den aftalte pris er RG berettiget til at kræve betaling for arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, de specifikationer, produktinformationer, de tegninger eller andet, som køber har overdraget RG, viser sig at være ufuldstændige eller behæftet med fejl. 
   6.3. Emballage faktureres særskilt. 

   7. Betaling
   7.1. Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato
   7.2. Såfremt betalingen ikke sker rettidigt, tilskrives morarenter tilbage fra forfaldsdato, af det til enhver tid skyldige beløb inkl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger mv. med den af Danmarks Nationalbanks fastsatte diskonto rente med tillæg 2 procentpoint per påbegyndt måned, indtil betaling er sket.
   7.3. Betaler Køber ikke rettidigt er RG berettiget til at tilbageholde enhver anden aftalt efterfølgende leverance beregnet til Køber, indtil alle udestående er betalt. Til restancen lægges omkostninger forbundet med tilbageholdelsen, herunder til opbevaring af det købte. 
   7.4. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af det fakturerede beløb eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod RG, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af RG. 
   7.5. Har Køber ikke efter 3 måneder betalt det forfaldne beløb, er RG berettiget til ved skriftlig meddelelse til Køber, at hæve aftalen, og foruden morarente at kræve erstatning af Køber for det tab som RG har lidt. 

   8. Ejendomsforbehold 
   8.1. Det købte forbliver RG’s ejendom indtil fuld betaling er erlagt i den udtrækning, et ejendomsforbehold er gyldig efter gældende ret. 

   9. Særlige Ansvarsfraskrivelsesklausuler
   9.1. Ved ethvert køb indeholdende en eller anden form for individuel fremstilling og/eller bearbejdning af det købte efter specifikke krav opstillet af Køber leveres det købte på en sådan måde, at det efter RG’s overbevisning er i overensstemmelse med disse konditioner, men RG påtager sig intet ansvar herfor udover et ansvar for at levere det i sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning. 
   9.2. RG kan ikke pålægges ansvar for mangler og fejl, som er begrundet i tekniske dokumenter, specifikationer eller oplysninger som Køber har meddelt RG til købsaftalens gennemførelse, med mindre RG har handlet groft uagtsomt ved ikke at tage højde herfor. Hvis RG har bistået Køber med udarbejdelsen af beregninger og/eller tegninger til konstruktionen af det leverede, er RG ikke ansvarlig for beregningernes og tegningernes korrekthed, idet det til enhver tid er købers ansvar at fremkomme med præcise specifikationer og tegninger.  
   9.3. Hvis det købte skal inkorporeres af Køber i et af dennes produkter, og det viser sig, at det købte ikke fungerer tilfredsstillende i Købers produkter, bærer Køberen selv risikoen og ansvaret herfor, hvis det købte opfylder den aftalte specifikation med de eventuelle modifikationer heri, som RG er berettiget til at foretage i henhold til pkt. 3.
   9.4. RG hæfter ikke for hændelige skader, der er sket hos eller forårsaget af RG eller RG’s underleverandører. I det omfang skaden er forvoldt ved fejl eller forsømmelser fra RG eller en underleverandør til RG, er RG alene erstatningspligtig for et beløb, der i intet tilfælde kan overstige det dobbelte af fakturaprisen. 
   9.5. Såfremt en skade eller mangel er en følge af overfladebehandling, (herunder eksempelvis hærdning, manganfosfatering, aluksering og maling) foretaget hos en af RG’s underleverandører, og såfremt RG er ansvarlig herfor, kan erstatningen uanset pkt. 9.4. i intet tilfælde overstige den dobbelte materialepris.   

   10. Mangler
   10.1. Det påhviler Køber straks ved den fysiske modtagelse og inden ibrugtagning at undersøge det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver, herunder kontrollere hvorvidt det købte er i overensstemmelse med den indgåede købsaftale, og det købtes brugbarhed i forhold til Købers påtænkte anvendelse. 
   10.2. RG’s ansvar omfatter kun mangler, der viser sig inden et år fra den dag, materialet blev leveret. Anvendes materialer mere intensivt end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt. Mangler ved det leverede, som konstateres indenfor 12 måneder, reklameres skriftligt til RG senest 10 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af den påberåbte mangel herunder hvordan den ytrer sig. Undlader Køber skriftligt at underrette RG om en mangel indenfor de frister som er angivet i dette punkt, mister Køber retten til at fremsætte krav i anledning af manglen. Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal meddelelse gives straks.
   10.3. I tilfælde af en reklamation fremsættes for sent, men RG alligevel indlader sig i realitetsdrøftelser med Køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette ud fra rene kulance synspunkter, og uden RG derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.
   10.4. Såfremt der er mangler ved det leverede, som kan gøres gældende overfor RG, er RG efter eget valg berettiget og forpligtiget til indenfor rimelig tid enten at foretage omlevering mod tilbagelevering af den mangelfulde del af det købte, afhjælpe manglen eller give Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen, baseret på den eller de defekte dele af leverancen, hvorved manglen anses for at være endeligt afhjulpet.
   10.5. Reparation foretages hos køber, medmindre RG finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materialet returneres således, at RG kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv. I tilfælde af, at RG beslutter, at materialet skal returneres til RG, betaler RG, hvad der svarer til billigst mulige omkostninger til Forsendelse.  Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end materialet, påhviler arbejdet og omkostninger herved Køber.  
   10.6. Efter afklaring af reklamationsspørgsmålet har RG en frist, der svarer til RG’s normale produktionstid for en leverance af den aftalte type, til at opfylde RG’s forpligtigelse i henhold til pkt. 10.4. Såfremt dette ikke sker, kan Køber skriftligt give RG en sidste rimelig frist for afhjælpning af manglen. Er RGs forpligtigelser ikke opfyldt inden udløbet af førnævnte frist, kan Køber lade den nødvendige afhjælpning udføre for RG’s regning, forudsat at Køber gør dette på en fornuftig og rimelig måde eller hæve købsaftalen for så vidt angår den mangelfulde del af det købte. 
   10.7. RG hæfter, udover, hvad der ovenfor er bestemt, ikke for mangler og fejl, herunder fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af RG eller med skriftligt samtykke fra RG. Køber kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende ved mangler, end hvad der fremgår af ovenstående. RG hæfter således eksempelvis ikke under nogen omstændigheder, uanset eventuel uagtsomhed, for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader, opstået som følge af mangler ved det leverede. RG’s ansvar omfatter ikke mangler, som er forårsaget af materiale, der er tilvejebragt af Køber eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.
   10.8. Såfremt Køber har afgivet en meddelelse om mangel, som nævnt i pkt. 10.2, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som RG kan gøres ansvarlig for, er RG berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført RG.

   11. Produktansvar
   11.1. RG er ikke ansvarlig for person- eller tingskade forvoldt af det leverede, med mindre det dokumenteres, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af RG
   11.2. RG er ikke i noget tilfælde ansvarlig for omkostninger til geninstallation eller -montering, formuetab herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.   
   11.3. Uanset det ovenfor i pkt. 11.1 og pkt. 11.2 anførte, så vil leverancer af det købte som af RG er erhvervet og/eller indkøbt fra en underleverandør, være omfattet af underleverandørens ansvarsbegrænsninger og reklamationsregler vedrørende produktansvar, i det omfang dette ikke strider mod præceptive love i den danske produktansvarslov. Oplysninger om detailindholdet af en underleverandørs ansvarsbegrænsninger m.m. i relation til produktansvar, vil kunne fås ved at forespørge RG herom. RG er således ikke – i det omfang dette er foreneligt med præceptiv lovgivning – ansvarlig for eventuelt produktansvar, forårsaget af sådanne leverancer, men påtager sig alene at viderebringe kundens krav til RG’s leverandør
   11.4. Køber er forpligtiget til uden ugrundet ophold at meddele RG skriftligt, såfremt Køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte eller, at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. 
   11.5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af købsaftalernes parter, er den pågældende part forpligtiget til ugrundet ophold, at underrette den anden part. 
   11.6. I den udstrækning RG måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtiget til at holde RG skadesløs i samme omfang som RG er begrænset i henhold til nærværende pkt. 11. 
   11.7. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge eller blive adciteret ved samme forum, som behandler en eventuel produktansvarssag mod RG.    

   12. Ansvarsfrihedsgrunde
   12.1. Forhold, der medfører ikke-opfyldelse, og som ligger udenfor RG’s kontrol, hvorved forstås ethvert forhold, hvis opståen eller eksistens ikke kan karakteriseres som værende forårsaget af fejl eller forsømmelser fra RG’s side, medfører ansvarsfrihed for RG, såfremt forholdet forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.    Som eksempler, men ikke begrænset til, kan nævnes: brand, strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller en væsentlig fordyrelse af disse leverancer målt i DKK, forhindret tilførsel eller mangelfuld levering af råstoffer og hjælpestoffer eller leverancer i det hele taget af tilfredsstillende kvalitet, naturforhold, mangel på transportmiddel, transportuheld, maskinnedbrud, krig, valutarestriktioner, forbud mod import/eksport, driftsforstyrrelser eller standsning i det hele taget), og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling eller levering af det købte, eller som gør opfyldelse urimeligt byrdefuld for RG. 
   12.2. Omstændigheder som nævnt i pkt. 12.1. medfører ikke hæftelse, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen. 
   12.3. Hindres mangelfri eller rettidig levering som følge af en eller flere af de ansvarsfrihedsgrunde, der er nævnt i pkt. 12.1, suspenderes leveringsforpligtigelsen i det tidsrum hvor forhindringen er aktuel, således at en følgende udskudt levering anses for rettidig. Køber er dermed uberettiget til at hæve købet i det tidsrum, hvor der foreligger en ansvarsfrihedstagende omstændighed som nævnt.
   12.4. Såfremt RG vil påberåbe sig ansvarsfrihed, er RG forpligtiget til straks at informere Køber herom, med angivelse af årsag og den tid, forhindringen forventes at vare. RG skal samtidig bestræbe sig på at overvinde forhindringen hurtigst muligt og efterfølgende opfylde sine kontraktlige forpligtigelser snarest muligt.  
   12.5. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse salgs- og leveringsbetingelser, kan såvel RG som Køber hæve købsaftalen ved skriftlig meddelelse herom til den anden part, såfremt købsaftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en omstændighed anført i pkt. 12.1. I sådanne tilfælde kan såvel RG som Køber ikke gøre nogen misligholdelsesbeføjelser gældende overfor den anden part.

   13. Lovvalg og værneting
   13.1. Alle tvister, der udspringer i forbindelse med købsaftalen, skal afgøres ved gældende dansk ret.
   13.2. Retten i Randers er aftalt som værneting for alle tvistigheder i anledning af aftalen og alt, der har sammenhæng hermed og som ikke kan løses i mindelighed mellem partnerne. Alle retsspørgsmål der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk ret.

   14. Øvrigt 
   14.1. Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelse formål.

windmills